• Foto: Irene Sveian

I Arkivsenteret finnes store mengder fotografier, hvor mange av dem inngår i avleverte arkiv. Fotografiene er ofte nevnt i arkivkatalogene, men ikke registrert på detaljnivå. Det finnes imidlertid noen større, separate fotosamlinger:

NTNU Universitetsbibliotekets bildesamling

Biblioteket har samlet på bilder helt siden år 1900 og har ca. 500.000 bilder og negativer. Deler av samlingene er plassert i Dora, andre deler er på Gunnerusbiblioteket.  Her finnes portrett, gruppebilder, landskapsbilder, interiør, flyfoto, negativarkiv etter privatpersoner og fotofirma. Hovedtyngden av bildene er knyttet til Trondheim og Trøndelag, men det finnes bilder fra hele landet. Bildene er fra fotografiets barndom på 1840-tallet og opp til dags dato, flest bilder er fra perioden 1880-1970.

1.sept. 2007 satte NTNU UB i gang med ett digitaliseringsprosjekt i Dora for å gjøre bildesamlingen tilgjengelig på nett. Våren 2014 er vel 100.000 bilder tilgjengelig i UB’s bildebase.

Bilder fra Trondheim og portrett er også søkbare i Trondheimsbilder www.trondheimsbilder.no

Kontakt Bilderegistreringsprosjektet Dora på telefon: 73 59 00 86

Arbeideravisas fotoarkiv

Dette arkivet ble avlevert til Statsarkivet etter at Arbeideravisa ble lagt ned i 1993. Samlingen består av ca 100 hyllemeter med bilder som er katalogisert på emne.

Byarkivets fotosamlinger

Trondheim byarkiv oppbevarer omlag 100.000 fotografier fra forskjellige tidsepoker.  Per Juli 2013 er i overkant av 7000 av disse publisert på Flickr.

Wikstrøms Samling

En del av Byarkivets fotosamling består av 128 bilder tatt i 1893 av fotograf Jørgen Wikstrøm fra Tromsø. Bildesamlingen ble funnet i 1994 i kjelleren på Gerhard Schønnings skole, sammen med en mengde prospektkort. Det ble tatt kopier av bildene som ble stedsbestemt og forsynt med tekst. Det spesielle med denne samlingen er at de dokumenterer byen på et bestemt tidspunkt.

Byantikvarens negativsamling

Denne samlingen ble digitalisert i perioden 2011-2013 og er en slags Google Street View av Trondheim på 1970 og -80 tallet. Hele samlingen på over 6800 bilder er skannet og den publiseres fortløpende på Flickr.