• Lesesalskranken. Foto: Benedikte Skarvik

Arkivsenteret består av fire arkivinstitusjoner, ett bibliotek og ett museum. Våre oppgaver er å bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Vi driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

Alle er velkommen til vår felles lesesal. Her kan du studere protokoller, brev, fotografier, kart og tegninger m.m. – enten det er til vitenskapelig forskning, for å undersøke juridiske rettigheter, drive slektsgransking eller andre slags undersøkelser

Statsarkivet i Trondheim

ledes av Riksarkivaren. Våre oppgaver er å ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale og regionale statsadministrasjonen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Vi tar imot arkiver som har gått ut av administrativ bruk eller har blitt 25 år gamle. I tillegg tar vi imot og oppbevarer privatarkiv. Vi har ca. 25 000 hyllemeter med arkivsaker i våre magasin, største delen av arkivene er fra perioden 1600-1975.

Statsarkivet har tilsyn med arkivforholdene i den offentlige forvaltningen innenfor distriktet, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning.

Postadresse:
Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgata 1, 7042 Trondheim

Tlf. 73 88 45 00  (telefontid kl.12-14)

Faks 73 88 45 40

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA)

er et interkommunalt selskap. Våre eiere er 43 kommuner og fylkeskommuner i Trøndelag og dessuten Os kommune i Hedmark. Våre oppgaver er å gi kurs, råd og veiledning til våre eiere i alle slags arkivspørsmål. Vi har også arkivdepot for eldre papirarkiv og elektroniske arkiv for våre eiere. IKA oppbevarer papirarkiv fra ca. 1837-1995 og elektroniske arkiv fra ca 1990 og fram til i dag. Vi har bl.a. arkiv fra kommunestyre, formannskap, helseråd, fattigvesen, barnevernstjeneste, skole m.m.

Siden 2004 er vi koordinator for arbeidet med privatarkiv i Sør-Trøndelag. Har du et privatarkiv med tilknytning til Sør-Trøndelag – ta kontakt med oss for råd.

Postadresse:
IKA Trøndelag Iks
Båtsmannsgata 4, 7042 Trondheim

Tlf. 73 88 45 00

Trondheim byarkiv – byens hukommelse

Vi oppbevarer over 20 000 hyllemeter papirarkiv fra Trondheim kommune, gamle Strinda, Leinstrand, Byneset og Tiller kommuner. I tillegg har vi privatarkiver, hovedsakelig fra 18- og 1900 tallet. Det mest etterspurte papirarkivet er kommunens byggesaksarkiv, og mest brukt på Internett er den digitaliserte fotosamlingen med historiske trondheimbilder på Flickr.

Trondheim kommune er medeier i IKA Trøndelag. IKA er kommunens arkivdepot og skal bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunens avleverte arkiver, det vil si arkiver som er fra 25-30 år og eldre.

Grunnet manglende etterspørsel har ikke Trondheim byarkiv betjening på lesesalen på onsdag- og torsdagkvelder kl. 15-18.

Postadresse:

Trondheim kommune, Trondheim byarkiv
Postboks 2300 Sluppen. 7004 Trondheim

Tlf. 72 54 82 80 i arkivsenterets åpningstid 0900-1500

 

NTNU Universitetsbiblioteket (Dorabiblioteket)

oppbevarer ca 400 privatarkiver og 300 av disse ligger i Arkivsenteret på Dora. Her har vi også felles fjernmagasin for bøker, tidsskrifter og aviser.

Privatarkivene kommer fra et område som dekker Nordmøre i sør til og med Saltfjellet i nord. Arkivene består av personal-, slekts-, gårds- og organisasjons-/foreningsarkiver, samt arkiver etter tidligere professorer ved Norges tekniske høgskole (NTH) og NTNU. Alle våre arkiver er registrert i BIBSYS som er Universitetsbibliotekets database over bøker og annet materiale. Ved behov kan vi låne inn biblioteksbøker fra andre biblioteksfilialer innenfor NTNU UB til arkivsenterets lesesal.

Postadresse:
NTNU UB, Dorabiblioteket
7491 Trondheim

Tlf. 73 59 00 80 / faks 73 59 60 11

Sør Trøndelag Fylkeskommune, Arkivtjenesten

fungerer som sentralarkiv og sentralt fakturamottak for fylkeskommunen samt sentralt postmottak for sentraladministrasjonen. Arkivtjenesten driver en utstrakt brukerstøtte for både saksbehandlere og arkivarer ute i skolene. Vi har kontrolloppgaver i forhold til offentlighet, og betjener spørsmål fra publikum om innsyn i dokumenter.

Postadresse:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Arkivtjenesten
Postboks 2350 Sluppen,
7004 Trondheim

Forsvarsmuseet – Magasin Dora

Forsvarsmuseet (FMU) er hovedmuseet i Forsvarets landsdekkende museale virksomhet. Museets samlings- og dokumentasjonsavdeling dokumenterer norsk forsvarshistorie fra middelalderen til i dag.

Vårt magasin i Dora ble etablert av Rustkammeret i Trondheim (RKT) i 2006. RKT kan føre sine museumsaner tilbake til den ”historiske våpensal” som ble innredet i 1826 i Østhuset i Erkebispegarden. RKT har siden den tid ivaretatt Forsvarets kulturarv i Midt-Norge. I 2008 ble magasinet i Dora organisatorisk skilt ut fra RKT og lagt direkte under Forsvarsmuseet, gjenstands- og dokumentasjonsavdelingen, Oslo.

I våre magasiner på Dora har vi en omfattende samling av gjenstander, dokumenter, bøker, bilder og kart som er av stor kulturhistorisk verdi. Gjenstander og dokumenter som ikke er utstilt i museet på Erkebispegården, eller utdeponert til andre, er nå samlet her.

Dokumenter, bøker, bilder og kart kan benyttes på Arkivsenterets lesesal mandag – torsdag kl. 09-15 (1. september – 31. mai). På grunn av lav bemanning må vi ha din bestilling 2 dager i forveien. Gjenstander lånes ikke ut til lesesalen.

Omtaler av våre samlinger finner du på http://www.fmubib.wordpress.com/ . Kataloger vil bli lagt ut på lesesalen og i elektronisk form senere.

Postadresse:
Forsvarsmuseet – Magasin Dora, Værnes Mil
Postboks 403, 7501 Værnes

Tlf. 72 60 48 32