[Vendepunkt logo]
Meny:


Vendepunkt

[Fra gjennomkjøring]

Bonde på byen i Andreas M. Thoresens
gestaltning. Foto: PKL/IKA Trøndelag.

Tiden står aldri stille. Alt og alle endrer seg, og plutselig er du på vei inn i noe nytt! Vendepunktet er det punktet da det snur, når forandringen er uunngåelig, når det ikke er en vei tilbake. Slik har det vært til alle tider: I vendepunktet blir konsekvensene av dine eller andres valg tydelige. Men hva påvirker deg til å ta de valgene du tar?

Aktuelt:
Erfaringsheftets redaksjon ble ferdigstilt medio februar og redaktøren har fortsatt dialogen med Norsk Kulturråd. Heftet gikk i trykken 4. mars. Nå er det bare å vente på lanseringen på Det 6. norske arkivmøte i Ålesund 17.-19. april.

Årets turné er godt og vel overstått og 15 forestillinger vel gjennomført.

Generelt:
Teaterforestillingen Vendepunkt undersøker ungdoms kraft til å endre. Fra arkivene på Dora har vi hentet frem fortellinger om mennesker som står overfor ulike valg i livet. I tillegg har ungdom fra hele Trøndelag bidratt med tekster og innspill til forestillingen. Det har blitt en fortelling som handler om vendepunkt til alle tider.

Vendepunkt er et treårig kunstprosjekt som formidler kulturarv til ungdom på en ny måte. Fra et rikt kildemateriale henter vi fram fortellinger om mennesker som har levd, og fortellingen om deg begynner nå!

Prosjektet har som mål å formidle arkivmateriale og kulturarv til ungdom i en kunstnerisk form. Arkiv forbindes gjerne med gamle, tørre, støvete papirer fra fortiden. Hva har de med dagens ungdom å gjøre? Arkivene inneholder spor av menneskers liv, mennesker som deg og meg. Også vi havner etterhvert i arkivene. Vi kan bruke arkivene til å finne informasjon om oss selv og vår historie, men vi kan også bruke dem for å dokumentere rettigheter eller undersøke hva offentlige etater har gjort med skattepengene våre. Gjennom å lage teater basert på hendelser fra fortiden ønsker vi å sette fokus på arkivene som kulturell og demokratisk ressurs. Og vi ønsker at flere skal ta den ressursen i bruk - arkivene er til for oss alle. Forestillingen bygger både på de unges egne erfaringer og historiske kilder vi har funnet om forskjellige mennesker i arkivet. På denne måten knytter teateret sammen fortid og kulturarv med samtid og ungdomskultur.

Prosjektet består av tre faser: Verksted (2010), forestilling (2011) og erfaringshefte i Norsk Kulturråds skriftserie (tidligere ABM-skrift) (2012/2013).

Fase 1: Verksted (2010)
Fase 2: Forestilling (2011)
mottok støtte fra:
Fase 2: Forestilling (2011)
støttes av: Sør-Trøndelag
fylkeskommune og
Trondheim kommune
Opprøving til turné 2013
er støttet av Spenn og
Riksarkivet

Nyheter

[Plakat fra Forsvarsmuseet]

Plakat fra forsvarsanlegg under den
kalde krigen. Brukt i verkstedene.
Depotinstitusjon: Forsvarsmuseet, avd. Dora

2013

2012

2011

2010

Bakgrunn

[Fra utviklingen av Spor Gjennom Ingenmannsland]

Fra utviklingen av forestillingen Spor gjennom ingenmannsland.
Referanse- gruppen ser på og gir tilbakemelding.

Prosjektet ble til som et samarbeid mellom Arkivsenteret på Dora i Trondheim og Lene Helland Rønningen (dramaturg/instruktør) og Marte Huke (lyriker/dramatiker) og har bakgrunn i nybrottsarbeidet som ble gjort av Dora Devised i 2009. Dora Devised var en stor formidlingssuksess der ungdommene selv skapte historier ut av glemte skatter fra arkivene. Vendepunkt tar dette enda lenger.

I fjor ble historier fra arkivene gjort levende for unge gjennom scenekunstprosjektet "Dora Devised" og forestillingen "Spor gjennom ingenmannsland". Ungdommene fikk i forestillingen leve seg inn i fortellinger vi fant i arkivmateriale samtidig som de fysisk var tilstede i arkivene. Dora Devised rettet seg mot helt spesifikke målgrupper gjennom at skoleklasser i målgruppen (ungdomsskole og videregående skole) fikk delta som referansegruppe i arbeidet. På denne måten ble deres medvirkning avgjørende for og skape en forestilling som virkelig engasjerer dem. I prosjektet Vendepunkt bygger vi videre på nybrottsarbeidet gjennomen bevisst og aktiv satsing på formidling til ungdommer i skolen.

Nettsidene til Spor gjennom ingenmannsland

Ide og visjon

[Marte Huke]

I møte med profesjonelle kulturutøvere blir elevene utfordret på fantasi
og historiekunnskap. Foto: PKL/IKA Trøndelag.

Prosjektet har en ambisjoner om å utvikle en formidlingsform for ungdom gjennom utprøving og dokumentasjon av ulike metodikker for å utvikle kunnskap om ungdoms deltagelse i- og opplevelse av, de kunstprodukter som skapes. I disse kunstproduktene (verksted, forestilling, bok) reflekteres ungdoms deltagelse på ulikt vis.

Prosjektet utforsker vendepunktet, og måten ting blir fortalt og kan fortelles annerledes. Vi tematiserer endring, dens kraft og kjennetegn, og vi ser på det punktet der en orden skiftes ut med en annen. Ungdom trenger å bli bevisst hvordan det er mulig å bli fanget i en fortelling, en måte å se verden på. Man kan bli fanget i sitt eget selvbilde, i ens egen skapte identitet. Gjennom å bli bevisst fortellingsstrukturer, finnes det muligheter for å lage alternative fortellinger, eller å forsterke de som allerede er der.

Vi har en visjon om å skape en helt ny form for ungdomsteater på flere måter. I et slikt ungdomsteater vil de unges medvirkning være et bærende element. Vår visjon innebærer å skape en helt ny form for teater der vi i alle faser av prosessen åpner for ungdoms deltagelse.

Verkstedet

[Fra Hitra]

Hete følelser mellom okkupant og
okkupert. Hitra Videregående skole.
Foto: PKL/IKA Trøndelag.
[Fra Hitra]

Familien samles rundt den døde. Hitra
Videregående skole.Foto: PKL/IKA Trøndelag.

Verkstedet utforsker historiske kilder og ungdoms egne fortellinger, deres biografi. Dette gjøres gjennom fokus på fortellingen som overordnet struktur. I et utviklingsarbeid kobler vi teatermetoder, kreativ skriving og arkivfaglige metoder på en slik måte at ungdom kan utforske stoffet på en spennende måte. Dette er en helt ny måte å formidle kulturarv på, og gjennom ungdoms aktive deltagelse kan vi treffe de unge.

Fortellingen tilbyr ulike rom; det kontekstuelle, dramatiske, refleksive og poetiske, som muliggjør flere typer forståelse av en kilde. En historisk hendelse, for eksempel avhøret av en motstandskvinne under krigen kan man utforske i ulike rom. I det dramatiske rom kan man se på hvilke hendelser som utløser et slikt Vendepunkt i hennes liv. En annen mulighet er å se hendelsen ut i fra ulike ståsted, fra hennes mors situasjon eller den tyske mannen som avhører henne.

Gjennom å kombinere ulike metoder får ungdommene mulighet til å gå inngående inn i en kilde eller sak. De kan spille ut ulike hendelser og de kan gå mer i dybden gjennom å skrive de ulike involvertes tanker i situasjonen. For å få til dette må man forstå konteksten hun er en del av, for å forstå bakgrunnen for handlingene og samfunnets reaksjon. Dette gjør at deltagerne også må forholde seg til kildekritikk. De må forstå fortellingen for å komme videre i utforskingen av den. På denne måten blir forfatterens, dramaturgens og arkivformidlernes metoder alle avgjørende i et kulturmøte for å skape en ny deltagende metodikk.

I verkstedet kommer vi i tillegg til det historiske materiale også å arbeide med ungdommenes egne fortellinger, deres biografi, og sette dette i spill med det historiske. Gjennom nærhet skapes interesse for hvordan vi forteller i dag, både i hvilken form og hva slags betydning dette har.

På hvilken måte setter vi spor etter oss i dag, og hva sier våre fortellinger om den tida vi lever i? Hva er sammenhengen mellom individ og samfunn? Og hvor ser vi likheter og forskjeller mellom fortid og samtid?

Tematisk søker prosjektet og utforske begrepet "Vendepunkt". Vendepunktet er det punktet i en fortelling der handlingen går over i sin motsats, der personer eller hendelser avsløres og der noe endres. Ungdoms deltagelse er viktig, de engasjeres og er selv skapende med utgangspunkt i det historiske materiale vi tilbyr, samt at de kobler dette på nye måter gjennom at de selv skriver deler av sin egen biografi, og dikter videre på denne.

Verkstedet er også et laboratorium der vi ser og erfarer hva de unge er opptatt av, hvilke koblinger de gjør, hvilke deler av historien de ønsker å undersøke. Vi mottar også mange fortellinger fra de unge selv gjennom skriveoppgavene i verkstedet. Gjennom aktiv dokumentasjon av de unges deltagelse underveis skal dette materiale bli drivende for den neste fasen, der vi utvikler en ny form for dramatikk for unge, og en forestilling for målgruppen.

Målet med verkstedet er å:

Vendepunkt – nye tanker, nye spor

[Fra gjennomkjøring]

Krigsårene var tiden for å stå opp for
seg selv. Ole Romsdal. Foto: PKL/IKA
Trøndelag.

[Fra gjennomkjøring]

Kvinnelig stemmerett. F.v. Volan, Meland
og Rustad. Foto: PKL/IKA Trøndelag.

Vendepunktet er det punktet da det snur, når forandringen er uunngåelig, når det ikke er en vei tilbake. Slik har det vært til alle tider: I vendepunktet blir konsekvensene av dine eller andres valg tydelige. Men hva påvirker deg til å ta de valgene du tar?

Teaterforestillingen Vendepunkt undersøker ungdoms kraft til å endre. Fra arkivene på Dora har vi hentet frem fortellinger om mennesker som står overfor ulike valg i livet. I tillegg har ungdom fra hele Trøndelag bidratt med tekster og innspill til forestillingen. Det har blitt en fortelling som handler om vendepunkt til alle tider. Gjennom å lage teater basert på hendelser fra fortiden ønsker vi å sette fokus på arkivene som kulturell og demokratisk ressurs.

Forestillingen bygger på ideen om å knytte virkelige hendelser fra ungdoms liv i fortiden, funnene i arkivene, sammen med dagens ungdoms erfaringsverden og perspektivet på livet, som ofte er svært fokusert på nåtid og fremtid. Forestillingen gir en forståelse av at alt henger sammen og at dagens ungdom er lenket sammen med og er en del av historien vår. Forestillingen tar opp aktuell ungdomstematikk og er morsom, medrivende og alvorlig, samtidig som den lykkes med å skape nysgjerrighet for historie, ja t.o.m. for noe så sært som gamle arkiv. Forestillingen er et kunstverk som står helt for seg selv, men stimulerer også til læring og kan derfor lett knyttes opp til læringsmål i læreplanen for samfunnsfag, historie og norsk.

Forestillingen har blitt til gjennom medvirkning fra målgruppen gjennom 13 skriveverksted holdt gjennom DKS og deltakelse fra en referansegruppe i produksjonsperioden. Medvirkningen har sikret forestillingens relevans for målgruppen, men elevene har på denne måten også bidratt til å utforme selve forestillingen, og noen av deres tekster forekommer også ordrett i forestillingen. De historiske scenene som inngår i forestillingen er hentet fra lokale historien (Midt-Norge) noe som skaper gjenkjenningnog identifikasjon hos elevene. Forestillingen har en meget fascinerende, gjennomtenkt og profesjonell sceneløsning som gjør at forestillingen lett kan turnere og settes opp i gymsaler o.l. og ikke bare på tilrettelagte scener.

Oppsetningskrav

Publikumsantall:
Max 100 personer. Vi velger å sette en øvre grense da nær kontakt med publikum og ungdommens deltakelse i forestillingen – direkte og indirekte – vil være viktig for forestillingens totalopplevelse og fremdrift.

Ønsket arena:
«Gymsalteater». En gymsal med oppbygget publikumsamfi er å foretrekke. Vi trenger ingen sceneforhøyning, men ser helst at publikum kan plasseres i amfi slik at alle får sett godt.

Krav til arena/utsyr:
Rommet må være blendet før vi ankommer, det betyr å dekke for eventuelle vinduer som slipper inn lys med søppelsekker eller annet som hindrer innslipp av lys. Gardiner er sjelden nok for å hindre det helt. Dette fordi vår scenografi innebærer projeksjon av videoer på sceneriggen, og dette er lysømfintlig.

God og enkel tilgang på strøm. Vi kommer med lyd og lysanlegg, samt prosjektorer til projeseringen. Krav til krets vil vi komme tilbake til dersom det skulle bli behov for noe utover «det vanlige».

Arealet må være stort nok til å romme opp til 100 elever samt kompaniet. Dersom din skole har meldtpå et mindre antall elever kan dette regnes med istedenfor 100.

Ensemblets skuespillere og kunstnere

[Janne Britt Rusted]
Foto: Tor Arne Granmo/Trondheim
Byarkiv.
Janne Brit Rustad er skuespiller. Hun er utdannet fra Skuespillerutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Sammen med fire andre driver hun teaterkompaniet Konstellasjonen i Trondheim. Kompaniet har produsert forestillingene Ut av det blå, Over stokk og stein, Fuglen i meg, Falstadfortellinger og Teppefall. Kompaniet var nominert til fylkeskunstnere i Sør-Trøndelag 2012. Hun er sist sett i trilogien Du skal få høre fuglesang med Teater Fot, co-produksjon Trøndelag Teater. Har også spilt i Rebella Hex, Namsskogan Familiepark co-produksjon Nord-Trøndelag Teater, i Bjønnlabben - en fangstmanns historie, skuespiller og komponist i Venset Propellen dramatikkfestival, skuespiller, regi og produsent på Ulvehyl i Parken, Namsskogan Familiepark, produksjonsleder og skuespiller Der stjernan bor, Nord-Trøndelag Teater og Åarjelhsaemien Teatere, manus og regi Show Namland, ungdomsforestilling Namdalseid. Hun er medlem av Norsk Skuespillerforbund og Propellen Teater.

[Ingvild Meland]
Foto: Tor Arne Granmo/Trondheim
Byarkiv.
Ingvild Meland er utdannet fra Skuespillerutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun jobber til daglig i teaterkompaniet Konstellasjonen som turnerer landet rundt med sine forestillinger "Ut av det blå" og "Over stokk og stein". Kompaniet ble i 2012 nominert til årets fylkeskunstnere i Sør-Trøndelag. (http://konstellasjonen.wordpress.com). Ingvild tar også oppdrag utenfor kompaniet, og har blant annet spilt "Kvinne" i "Du tror det er slik, men egentlig er det slik" av Ellisiv Lindkvist, "Helena Noreng", "Karen Skaret" og "Bergitta fra Ramsøy" i "Vår egen Stamme" under Marjadagene i Rissa, "Marte" i Eirik Fauskes "Lindås", "Frida" i "Såmmår tå goill" og "En ainna dans" under Kibneb Festivalen. Hun har også vært engasjert ved Trøndelag Teater i flere forestillinger under "Unge Dramatikere" våren 2012.

[Elizabeth Piro Volan]
Foto: Tor Arne Granmo/Trondheim
Byarkiv.
Elizabeth Piro Volan er utdannet fra skuespillerutdanninga ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun jobber til daglig i teaterkompaniet Konstellasjonen som turnerer landet rundt med sine forestillinger Ut av det blå og Over stokk og stein. Kompaniet ble i 2012 nominert til årets fylkeskunstnere i Sør-Trøndelag (http://konstellasjonen.wordpress.com).

Elizabeth tar også oppdrag utenfor kompaniet og har blant annet spilt Durina i Cirka Teaters forestilling Musika mobile siden premieren i 2009. Forestillingen har blitt spilt på festivaler over hele landet og i Polen. Elizabeth har også medvirket som skuespiller i forestillingene Stemmehøyrarane #3 og Variasjoner over fellesegget, begge produsert av Propellen Teater. Siden høsten 2012 har Elizabeth også jobbet som sykehusklovn ved St.Olavs Hospital i Trondheim.

[Andreas Medbøe Thoresen]
Foto: Tor Arne Granmo/Trondheim
Byarkiv.
Andreas Medbøe Thoresen er frilans skuespiller utdannet ved teaterskolen Jacques Lecoq i Paris. Han er medlem av det internasjonale teaterkompaniet Superbolt Theatre. I 2011/2012 turnerte han kompaniets forestilling Centralia i Norge og England. I Norge var Andreas sist å se på Trønderlag Teater i forestillingen Du skal få høre fuglesang.

[Ole Christian Gullvåg]
Ole Christian Gullvåg Ole Christian er utdannet fra det Statlige Russiske Akademi for Teaterkunst (GITIS) i Århus. Han har de siste årene spilt i flere forestillinger ved Trøndelag Teater, blant annet "Spring Awakening" og "Arturo Ui". Ole Christian har også medvirket i Prøysenspelet årlig siden 2008, og også i flere forestillinger i regi av Pontenegrinerne og Soria Under Moria Teater.I tillegg har vi med følgende kunstnere:

[Nora Evensen]
Foto: Tor Arne Granmo/Trondheim
Byarkiv.
Nora Evensen er sceneinstruktør og dramaturg født i 1971. Regiutdannelse fra Bristol Old Vic Theatre School, master i drama/teater ved NTNU. Hun var husinstruktør ved Hålogaland Teater 2001-03, hvor hun bl.a. satte opp Skjønnhetsdronninga (Martin McDonagh), Naken (Joyce Carol Oates) og Tant Blomma (Kristina Lugn). Siden 2004 har hun jobbet som frilans instruktør ved bl.a. Trøndelag Teater, hvor hun har hatt regi på Washingtin (Johan Harstad), Eplehagen (Frode Sander Øien), Alle tiders julebord med Adamseplene og Tyskertøs (dramatisering og regi) m.m. Hun har vært tilknyttet Det Åpne Teater som dramaturg og instruktør. Hun har også hatt regi på Korsvikaspillet i Trondheim og Den siste viking i Stadsbygd (dramatisering og regi), og har vært instruktør for Kibneb-Festivalen på bl.a. Vår egen stamme (dramatisering og regi), Såmmår tå goill (Kjersti Lie), Ettermiddag (Jon Fosse), Knutsen og Ludvigsen m. m. Hun er tilknyttet Propellen teater som instruktør og dramaturg. For den kulturelle skolesekken har hun hatt regi på forestillingene Her.Nå.Siden (Tale Næss), Om bare Rosa kunne trylle (Katja Brita Lindeberg) og Vendepunkt (Marte Huke m flere).

[Gunnar Fretheim]
Gunnar Fretheim er frilans scenograf, billedkunstner og utstillingsdesigner. Han arbeider også som veileder, og underviser i scenografi ved NTNU, seksjon for Drama Teater og på arkitektlinja. Har lang erfaring som scenograf på en lang rekke spennende produksjoner, og har som billedkunstner deltatt på blant annet høstutstillingen. Som utstillingsdesigner har han gjort utstillinger for blant annet Vitenskapsmuseet, Kunstindustrimuseet og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

[Trond Engum]
Trond Engum er lyddesigner, og avslutter denne høsten sin doktorgrad innen Musikkteknologi ved NTNU. Trond Engum har en rekke utgivelser bak seg og har virket i ulike konstellasjoner siden 1994, og har ved siden drevet en omfattende turnevirksomhet. Han har også laget lyd for scene til tre ulike teaterforestillinger for teaterlaget BUL i Trondheim.

[Jenny Hilmo Teig]
Jenny Hilmo Teig er kostymedesigner. Etter endt utdannelse med en BA (hons): Costume for the Performing Arts fra University of the Arts London jobber jeg frilans med kostymedesign og produksjon. Jeg jobber med base i Trondheim ved Teateratelier- utleie, design og produksjon. Her driver jeg kostymeutleie, men jobber mest frilans med kostyme for bl.a. teater, opera og film.

Filmsnutter fra forestillingen

Vendepunkt - Snutt 1 from IKA Trøndelag on Vimeo.

I arkivet og kjærlighetsbrevet fra Hitra.Vendepunkt - Snutt 2 from IKA Trøndelag on Vimeo.

Deler av TreenighetenVendepunkt - Snutt 3 from IKA Trøndelag on Vimeo.

Stemmerett og inn i arkivVendepunkt - Snutt 4 from IKA Trøndelag on Vimeo.

2. verdenskrig og bruk av lyd fra arkivetVendepunkt - Snutt 5 from IKA Trøndelag on Vimeo.

Bruk av elevtekster

Erfaringsrapport

[Idémyldring]

Idéplakat fra utviklingen av
forestillingen.

Gjennom det omfattende arbeidet i de foregående fasene er det samlet store mengder skriftlig materiale:

Med dette som bakgrunn skal prosjektet i dets siste fase ta tak i noen av disse tekstene, og utforske fortellingen og vendepunktet i dets tre betydninger. Det er prosessen med de to foregående fasene som utgjør grunnlaget for erfaringsheftet, men det legges vekt på å sette sammen ulike elementer på en slik måte at stoffet perspektiveres og åpner nye betydningsrom for leseren. På denne måten blir boka en dokumentasjon av formidlingsprosjektet i sin helhet.

Arbeidet med boka skal foregå i 2012, med utgivelse planlagt i 2013.

Kunstneriske ansvarlige

[Lene Helland Rønningen]
Lene Helland Rønningen (f. 1976) er frilans dramaturg, instruktør, teaterpedagog og prosjektleder. Hun har hovedfag i drama/teater fra NTNU, og arbeidet også der i fem år som universitetslektor, der hun blant annet utviklet flere kunstpedagogiske prosjekt for skoleungdom, for eksempel programfag på Trøndelag Teater og dramapedagogiske prosjekt på Huseby Skole. Hun har gjort drama- og teaterpedagogisk arbeid med barn/unge og andre grupper innenfor mange ulike kontekster. I det siste har hun vært prosjektleder, dramaturg og dramapedagog i prosjektet Dora Devised I og II, som resulterte i ungdomsteaterforestillingen ”Spor gjennom ingenmannsland” (Vår og høst 09). Hun har også utviklet rollespillet ”En dag i 1892” for Kalvskinnet Skole og NTNU Gunnerusbiblioteket (Høst 2009). Nå er hun prosjektleder og dramaturg/instruktør for det treårige satsningsprosjektet Vendepunkt.

Last ned pressefoto i trykkvalitet (300 dpi) 5,2 MB. Foto: Benedikte Skarvik.

[Marte Huke]
Marte Huke (f. 1974) er forfatter. Hun har gitt ut diktsamlingene Ta i mot (2008), Se sol (2004) og Delta (2002) på Tiden norsk forlag. Har bakgrunn fra universitetet i Bergen, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning v/ Göteborgs universitet. Var i 2008 fylkeskunstner for Sør-Trøndelag fylke. Har en rekke samarbeid med kunstnere i andre sjangere bak seg, både musikk, dramatikk, dans og billedkunst. Sitter i kunstnerisk komité for Æ Å Trondheim litteraturfestival og litteraturtidsskriftet Ratatosk. Har tidligere turnert med flere produksjoner for Den kulturelle skolesekken. Hun er nå kunstnerisk konsulent i prosjektet Vendepunkt.

Last ned pressefoto i trykkvalitet (300 dpi) 6,7 MB. Foto: Benedikte Skarvik.

[Ane Wennevold]
Foto: Tor Arne Granmo/Trondheim
Byarkiv.
Ane Wennevold (f.1984) er produsent for fase to, forestillingen. Ane Wennevold virker som frilans produsent og inspisient Hun har mastergrad i Drama og teater ved NTNU (2010) og har siden virket som frilans produsent for både teater, film og festivaler. Medlem av Propellen Teater hvor hun også virker som produsent.

Samarbeidspartnere

[Arkivsenter Dora]

Arkivsenteret Dora sett fra Maskinistgata.

Arkivsenteret:

http://www.arkivsenteret.no

Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgata 1
7042 Trondheim
Tlf: 73884500
E-post: statsarkivet.trondheim@arkivverket.no
http://www.riksarkivet.no/trondheim/

Interkommunalt Arkiv Trøndelag
IKA Trøndelag Iks
Maskinistgata 1
7042 Trondheim
Tlf:73884500
E-post: postmottak@ika-trondelag.no
http://www.ika-trondelag.no/

NTNU Universitetsbiblioteket, Dora
Dorabiblioteket
7491 Trondheim
Tlf: 73590080
E-post: dorabib@ub.ntnu.no
http://www.ntnu.no/ub/omubit/bibliotekene/dora

Forsvarsmuseet Magasin Dora
Samling & Dokumentasjonsavdeling
Forsvarets museer
Tlf kontor: 72604832
Mobil: 959 18 680
E-post: fmudora@gmail.com
http://fmubib.wordpress.com/category/forsvarsmuseet-doratrondheim/

Den kulturelle skolesekken (DKS):

Den kulturelle skolesekken, Trøndelag
Den kulturelle skolesekken, Trondheim

Turneplan

[Turnégjengen]

Turnégjengen etter siste forestilling i 2013.

2013: Forestilling (Fase 2)

Januar:

Torsdag: 31.1.2013
Meråker videregående skole (12:00)
Turne gjennom DKS, spilles i Meråker samfunnshus

Februar

Mandag: 4.2.2013
Ytre Namdal videregående skole (12:00)
Turne gjennom DKS, spilles i Norvegs Kystkultursenter

Tirsdag: 5.2.2013
Inderøy videregående skole (10.30 og 13.45)
Turne gjennom DKS, spilles på skolen

Onsdag: 6.2.2013
Ole Vig videregående skole (10:00)
Aglo videregående skole (13:00)
Turne gjennom DKS, spilles i Lokstallen

Mandag: 11.2.2013
Trondheim katedralskole (10:00 og 12:00)
Turne gjennom DKS, spilles på skolen

Tirsdag: 12.2.2013
Byåsen videregående skole (10:00 og 12:00)
Turne gjennom DKS, spilles på skolen

Onsdag: 13.2.2013
Heimdal videregående skole (10:00 og 12:00)
Turne gjennom DKS, spilles på skolen

Torsdag: 14.2.2013
Charlottenlund videregående skole (10:00 og 12:00)
Turne gjennom DKS, spilles på skolen

Fredag: 15.2.2013
Oppdal videregående skole (12:30)
Turne gjennom DKS, spilles i allsalen på kulturhuset

2011: Forestilling (Fase 2)

November:

Lørdag: 12.11.2011
Premiere på Arkivsenteret Dora klokka 14.00

Mandag: 14.11.2011
Charlottenlund videregående skole
På Arkivsenteret Dora

Tirsdag: 15.11.2011
Melhus videregående skole
Turne på skolen

Onsdag: 16.11.2011
Røros videregående skole
Turne på skolen

Torsdag: 17.11.2011
Hitra videregående skole
Turne på skolen

Fredag: 18.11.2011
Åfjord videregående skole
Turne på skolen

Tirsdag: 22.11.2011
Sverresborg ungdomsskole
På Arkivsenteret Dora

Onsdag: 23.11.2011
Sverresborg ungdomsskole
På Arkivsenteret Dora

Torsdag: 24.11.2011
Skjetlein videregående skole
På Arkivsenteret Dora

Søndag: 27.11.2011
Åpne forestillinger klokka 14.00 og 17.00
På Arkivsenteret Dora

Tirsdag: 29.11.2011
VIP-forestilling
På Arkivsenteret Dora

2010: Verksted med elever (Fase 1)

September:

Mandag 13.9.2010
9. trinn Verdalsøra ungdomsskole
Referansegruppe

Tirsdag 14.9.2010
Elevgruppe i historie Ole Vig videregående skole
Referansegruppe

Onsdag 15.9.2010
3. klasse på Studieforberedende Levanger videregående skole
Referansegruppe

Oktober:

Mandag 18.10.2010 – fredag 22.10.2010 og mandag 25.10.2010
8. trinn Sverresborg ungdomskole

November:

Mandag 15.11.2010 – torsdag 18.11.2010
Hitra videregående skole

Etterarbeide

På denne siden finner du materiale som kan brukes til etterarbeide i klassene som har sett forestillingen. Først finner du tre kildepakker med spørsmål knyttet til kildekritikk. Dernest finner du oppskrifter på et kreativt opplegg som kan brukes til fordypning i kildene. Nederst finner du en videosnutt som forklarer hva et arkiv er.

Kildepakke 1:
Ragna og Redningsmisjonen

Under finner du en arrestjournal fra Trondheim politikammer fra 1906. Hva får vi vite om Ragna ut fra denne journalen?

Du finner og en årsberetning fra Redningsmisjonen i 1906, som ligger i Statsarkivet i Trondheim. Redningsmisjonen var en forening som arbeidet med å hjelpe jenter og gutter som hadde det vanskelig med å komme tilbake til et bedre liv, blant annet gjennom å la dem bo på et ungdomshjem – Magdalenahjemmet.

[Ragna]
Arrest 1
[Ragna]
Arrest 2
[Ragna]
Protokollforside
[Ragna]
Journaloppføring 1
[Ragna]
Journaloppføring 2 og 3

Transkripsjon:

Kildepakke 2:
Tapt kjærlighet på Hitra

Under finner et brev til presten på Hitra.

[Hitra]
Brev side 1
[Hitra]
Brev side 2 og 3
[Hitra]
Brev side 4 og 5
Transkripsjon:

Kildepakke 3:
Ordføreren på Flå i krigsårene

Under finner du en rekke brev som ble sendt i 1940-41. Det første er et brev til Flå kommune om å henge opp en plakat. Alle spørsmålene under kan benyttes på hvert enkelt brev.

[Flå]
Brev 1
[Flå]
Brev 2
[Flå]
Brev 3
[Flå]
Brev 4

Kreativ bearbeiding av kildematerialet

  1. Circle of life (se beskrivelse av metoden lenger ned på siden). Les historien ved hjelp av valgt kildepakke. Gå sammen i gruppe og skriv inn det dere vet og kan tenke dere for hovedpersonen i hver kategori. Bruk det andre materialet som kontekst for å prøve å forstille dere Ragna sitt liv.
    MÅL: Dette vil få en til å gå inn i en kilde, kildekritikk (se flere sytnsvinkler og forstå den research som trengs for å sette seg inn i noe).
  2. Tablå: Bruk det universet som er skapt i øvelsen over, og se på historien kildematerialet en gang til. Finn ut hva dere (i grupper) mener er vendepunktet i utviklingen, og lag tre tablåer (et stillbilde der personer er i frys som i et fotogragi) i gruppene med utgangspunkt i før vendepunktet, i vendepunktet , og etter.
    MÅL: Kildekritikk, åpne spørsmål som: Her må elevene tolke hvordan de ser en historie. Hva vil det si at klassen har ulike perspektvier på når vendepunktet er, og på hva som kan ha skjedd? Hva sier dette oss om historie, og historiefortelling?
  3. Klassevisninger (av både circle of life og tablå), enten sammen, eller hver for seg. Åpne for spørsmål som øvelsene åpner for. Se mål i hver enkelt øvelse. Klassediksusjoner med utgangspunkt i spørsmål om kilder, og synsvinkler som åpner stoffet når gruppene viser hva de har gjort. Gi også gjerne tilbakemeldinger på de kunstneriske kvaliteter i et stillbilde. La klassen trekke frem det de synes er positivt med hverandres fremføringer og valg i historien , og spør om hvorfor. Dette åpner for spørsmål som gjør at man nærmer seg ulike forståelser av en kilde og en sak, og derfor viktigheten av kildekritikk og research (eksempel: hva var det som var bra med dette vendepunktet? Hva viser det om denne gruppas forståelse av hovedpersonen sitt liv? På hvilken måte skiller denne tolkningen seg fra de andre gruppenes tolkninger? Hva var det de la vekt på som de andre gruppene ikke gjorde?)

Circle of Life

Ta utgangspunkt i hovedpersonen fra historien dere valgte i forrige oppgave. Ta fram et stort papir/ gråpapir til hver gruppe. På dette tegner hver gruppe en sirkel som skal bli en ”circle of life” for hovedpersonen. I sirkelen skriver dere ned fakta om hovedpersonen. Dere finner selv på opplysningene om hovedpersonen – men de skal være troverdige med tanke på den tiden som hovedpersonen levde i.

Tegn opp en sirkel i midten, der dere skriver opp navn på personen og alder. Dere tegner så opp 4 sirkler på hver sin side rundt midtsirkelen. De ulike sirklene har hver sin overskrift, og innenfor hver sirkel skal dere notere mest mulig i forhold til hovedpersonen:

Følgende punkter skal være med i ”Circle of life”:

Fyll på med mest mulig innenfor hver av sirklene, dikt opp mest mulig om personen ut i fra det dere kan tenke dere om personen.

Hva er et arkiv?

Videoen under gir en kort innføring i hva et arkiv er.

Presse

[Forestilling2013]

To elever leter etter mobildekning i
arkivmagasinet. F.v.: Ole Christian
Gullvåg og Andreas Medbøe Thoresen.

Pressedekning

Hitra-Frøya - torsdag 24. oktober 2011, side 1, side 2 - jpg-filer påhenholdsvis 2 111 og 1 668 kB.
Artikkel i Hitra-Frøya i forbindelse med forestilling på Hitra VGS under turneen i regi av DKS.

Fjell-Ljom - torsdag 24. oktober 2011 - jpg-fil på 772 kB.
Artikkel skrevet av freelancer Ola Opdal for Fjell-Ljom i forbindelse med forestilling på Røros VGS under turneen i regi av DKS.

Adresseavisen - lørdag 4. juni 2011 - jpg-fil på 2 870 kB.
Artikkel i Adresseavisen i forbindelse med gjennomføring av laboratorium med skuespillere og kunstneriske ansvarlige.

Hitra-Frøya - fredag 3. desember 2010 - pdf-fil på 178 kB.
Artikkel i Hitra Frøya i forbindelse med gjennomføring av verksted ved Hitra Videregående skole.

Stjørdalens Blad - lørdag 18. september 2010 - jpg-fil på 419 kB.
Artikkel skrevet av freelancer Bjørn Fuldseth for Stjørdalens Blad i forbindelse med besøk på Ole Vig Videregående skole på Stjørdalen.

Trønderavisa - torsdag 16. september 2010 - jpg-fil på 651 kB.
Artikkel i Trønderavisa i forbindelse med besøket på Levanger Videregående skole onsdag 15. september 2010 i forbindelse med verkstedutviklingen.

Stjørdalsnytt - onsdag 15. september 2010 - jpg-fil på 518 kB.
Artikkel i forbindelse med besøket på Ole Vig Videregående skole tirsdag 14. september 2010 som en del av verkstedutviklingen.

Tidsskriftartikler

Teater for utvikling av en kollektiv bevissthet og sensibilitet - pdf-fil på 2 331 kB.
Artikkel i Umuligheter i norsk teater?! av Lene Helland Rønningen. En fanzine ugitt av Propellen Teater.

Ungdom fanger skjebner fra arkivene - pdf-fil på 773 kB.
Artikkel i Nordisk Arkivnytt nr. 4 2010 av Pål K. Langøien og Marte Huke. Felles nordisk arkivtidsskrift.

Med kunst, for arkiv... - pdf-fil på 857 kB.
Artikkel i Arkheion nr. 2 2010 av Pål K. Langøien og Marte Huke. Medlemsblad for landets kommunale arkivinstitusjoner.

Vendepunkt - pdf-fil på 813 kB.
Artikkel i Arkivråd nr. 3 2010 av Lene Helland Rønningen. Tidskrift for Norsk Arkivråd.

Pressemeldinger

Pressemelding forestilling - mandag 28. januar 2013 - pdf-fil på 596 kB.
Pressemelding for turneen 2013.

Pressemelding Gullsekken - torsdag 8. mars 2012 - pdf-fil på 663 kB.
Pressemelding i forbindelse med nomieringen til Gullsekken 2012.

Pressemelding forestilling - fredag 11. november 2011 - pdf-fil på 604 kB.
Pressemelding i forbindelse med premiere, DKS-turné og åpne forestillinger.

Pressemelding laboratorium - fredag 27. mai 2011 - pdf-fil på 379 kB.
Pressemelding om invitasjon til til presse om å overvære laboratoriumet.

Pressemelding ABMu tildeling - onsdag 2. februar 2011 - pdf-fil på 379 kB.
Pressemelding i forbindelse med ABM-utviklings siste tildeling.

Pressemelding Verksted - mandag 10. oktober 2010 - pdf-fil på 266kB.
Pressemelding som gikk ut i forkant av verkstedturneen i Sør-Trøndelag.

Pressemelding Verkstedutvikling - mandag 6. september 2010 - pdf-fil på 239kB.
Pressemelding som gikk ut i forkant av besøk i referansegruppene i Nord-Trøndelag.

Øvrig omtale

Kulturrådets julekalender, luke 9
Presentasjon gjennom Norsk Kulturråds julekalender på Facebook.

Vendepunkt
Presentasjon av prdouksjonen på sceneweb.no.

Et samsansningens rom
Artikkel av Lene Helland Rønningen på scenekunst.no.

Medvirkning som strategi for et deltagende barne- og ungdomsteater – Betraktninger fra kunstprosjektet "Vendepunkt"
Artikkel av Lene Helland Rønningen lagt inn i Kunstløftets kunnskapsbase.

Teater og barns medvirkning
Artikkel av Lise Hovik lagt inn i Kunstløftets kunnskapsbase. "Vendepunkt" omtales sammen med andre lignende teaterprosjekter.

Bloggpost på Arkivformidling
Arkivformidling er en dansk blogg for diskusjon og erfaringsutveksling for utadrettet arkivvirksomhet.

Bloggpost på Formidlingsnettet
Formidlingsnettet er et norsk nettverk for folk som arbeider med og interesserer seg for arkivformidling.

Bloggpost på IKA Trøndelags blogg
IKA Trøndelag er en av institusjonene som deltar i prosjektet. Bloggen følger prosjektet fortløpende.

Kontakt oss

[Forestilling2013]

Krigsårene slet i mangt et vennskapsbånd. F.v.: Andreas Medbøe
Thoresen og Ole Christian Gullvåg.

Prosjektkoordinator:

Tone Håseth, prosjektkoordinator
Kulturminneforvalter
Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgt 1
7042 Trondheim
Tlf: 73 88 45 22/97 96 48 05
tonhas@arkivverket.no

Kunstneriske ansvarlige:

Marte Huke, kunstnerisk konsulent
Forfatter
Tlf: 90 88 53 18
martehuke@yahoo.no

Lene Helland Rønningen, prosjektleder
Dramaturg, instruktør, teaterpedagog
Tlf: 99 52 48 62
lhronnin@broadpark.no

Pressekontakt:

Pål Kristen Langøien
Rådgiver
Interkommunalt Arkiv Trøndelag
Tlf: 73 88 46 84
pal.langoien@ika-trondelag.no

Arkivsenteret i Trondheim
Statsarkivet i Trondheim - IKA Trøndelag - Trondheim Byarkiv - NTNU Universitetsbiblioteket